วิชชุสิน
 

 ข้อมูลตำแหน่งที่สมัคร (Position)
วันพร้อมเริ่มงาน  
  ตำแหน่งที่สมัคร*   
 เงินเดือนที่ต้องการ  
  ข้อมูลส่วนตัว (Personal information)
เลขที่บัตรประชาชน*
คำนำหน้า*     ชื่อ   นามสกุล
วัน/เดือน/ปีเกิด*
        อายุ :  ปี
น้ำหนัก กก.       สูง ซม   จำนวนพี่น้อง คน        ท่านเป็นคนที่ 
สัญชาติ ไทย    อื่นๆระบุ          เชื้อชาติ ไทย    อื่นๆระบุ
ศาสนา พุทธ    อิสลาม    คริสต์    อื่นๆระบุ
รูปถ่าย*
สถานภาพครอบครัว* โสด         สมรส        หม้าย     หย่า
ลักษณะที่อยู่ บ้านของท่านเอง    บ้านเช่า   หอพัก    อยู่กับบิดา-มารดา    อื่นๆระบุ
 ที่อยู่ปัจจุปัน*
(ที่ติดต่อได้)
บ้านเลขที่      :   หมู่ที่ :   ถนน :  
ตำบล/แขวง   :          อำเภอ/เขต  : 
จังหวัด          :            รหัสไปรษณีย์  : 
เบอร์ติดต่อ* โทรศัพท์ :    มือถือ :    Email :
ภูมิลำเนาเดิม
(ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน)
 
กรณีฉุกเฉินติดต่อ  ชื่อ :       สกุล :       เบอร์โทร :  
 ข้อมูลทางการศึกษา
ระดับการศึกษา สถาบันการศึกษา* ปีที่จบ สาขา* เกรด*
เฉลี่ย
 มัธยม
ปวช.
ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ประวัติการทำงาน/ฝึกงาน เริ่มจากปัจจุบัน
ชื่อที่ทำงาน/ฝึกงาน
   ระยะเวลาในการทำงาน / ฝึกงาน
 วัน-เดือน-พ.ศ.  ถึง วัน-เดือน-พ.ศ.
ตำแหน่ง เงินเดือน เหตุที่ลาออก

 ถึง

  ถึง 

  ถึง 

 ความรู้ความสามารถพิเศษ (Skill)
   ภาษาต่างประเทศ
  ดีมาก ปานกลาง พอใช้ ไม่ได้
อังกฤษ : 
จีน : 
อื่นๆ :   
  ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  *
  ดีมาก ปานกลาง พอใช้ ไม่ได้
Microsoft Word  : 
window : 
Microsoft Excel : 
Power Point : 
อื่นๆ :   
   ความสามารถในการขับขี่      ใบขับขี่รถยนต์ประเภท
  รถที่เป็นของท่านเอง  
    ความรู้ความสามารถพิเศษ *
    (คอมพิวเตอร์,งานศิลป์,งานซ่อมบำรุง,
     ขับรถประเภทต่างๆ, อื่นๆ     โปรดระบุให้ละเอียดเพราะมีผลต่อการพิจารณา)